รูปกิจกรรมออกกำลังกาย การสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ

กิจกรรมเต้นแอรโรบิค