ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) สำนักบริการงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย)
๑. ประวัติความเป็นมา
               ประวัติความเป็นมา ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เดิมมีชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรเชียงราย”ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งสลี มีเนื้อที่ 149 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก OISCA (The Organization of Industrial Spiritual Cultural Advancement ) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ เพื่อฝึกอบรมเกษตรกรผู้ยากไร้ในระดับล่าง (Grass Roots) ให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาชีพอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ชุมชนอื่น และรู้วิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน พร้อมอบรมลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ให้สามารถทำงานร่วมกับราษฎรในพื้นที่ได้ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเกษตรในเชิงอนุรักษ์ให้กับกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2539 กรมป่าไม้ได้รับมอบศูนย์ฝึกอบรมวนเกษตรเชียงราย และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้เชียงราย สังกัดกองฝึกอบรม กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีบทบาทหน้าที่จัดอบรมทั้งผู้นำชุมชนและข้าราชการป่าไม้ ในหลายหลักสูตร แต่มุ่งเน้นเรื่องระบบวนเกษตรเป็นหลัก
ในปี พ.ศ. 2545 ปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) สังกัดส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 ๒. สถานที่ตั้งสำนักงาน
               ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ ( เชียงราย) ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโป่งสลี บ้านโป่งสลี ตำบลสันทราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ติดทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๙๒๓ ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศใต้ ๑๐ กิโลเมตร) อยู่ด้านหลังสวนรุกขชาติโป่งสลี
               ทิศเหนือ              จรดหมู่บ้านโป่งสลี
               ทิศใต้                    จรดแม่น้ำลาว
               ทิศตะวันออก      จรดแม่น้ำลาว
               ทิศตะวันตก         จรดสวนรุกขชาติโป่งสลี ศูนย์จัดการต้นน้ำ และแม่น้ำลาว